Showreel

Megogo x Goodbye old TV x Bakehouse

Megogo x Goodbye old TV x Bakehouse

Megogo x Goodbye old TV x Bakehouse

A series of funny commercials for Megogo video service.

A series of funny commercials for Megogo video service.

A series of funny commercials for Megogo video service.

2A Postproduction


Postproduction Producers: Alexander Kuznetsov, Andrei Muratov


2D Animation: Kristina Kubrina

Clean up: Oleg Koverchenko

2A Postproduction


Postproduction Producers: Alexander Kuznetsov, Andrei Muratov


2D Animation: Kristina Kubrina

Clean up: Oleg Koverchenko

2A Postproduction


Postproduction Producers: Alexander Kuznetsov, Andrei Muratov


2D Animation: Kristina Kubrina

Clean up: Oleg Koverchenko

Agency Bakehouse


Director: Artem Golenkov


DoP: Sasha Myasnikova

Marketing director: Anna Komen

Brand Leader: Sofia Filippova

Marketing Managers: Evgenia Fedorova, Xenia Monich

Production producers: Alya Lugovaya, Kostya Korobkin

Executive producer: Sofia Katulska


Line Producers: Stas Dluzhansky, Nino Vasilkovskaya

Production Assistant: Max Malakhov

Cast: Denis Yakovlev, Alena Boguslavskaya, Elena Vukovich Aynur Niyazova, Anastasia Kirikova, Denis Nikolaev

Agency Bakehouse


Director: Artem Golenkov


DoP: Sasha Myasnikova

Marketing director: Anna Komen

Brand Leader: Sofia Filippova

Marketing Managers: Evgenia Fedorova, Xenia Monich

Production producers: Alya Lugovaya, Kostya Korobkin

Executive producer: Sofia Katulska


Line Producers: Stas Dluzhansky, Nino Vasilkovskaya

Production Assistant: Max Malakhov

Cast: Denis Yakovlev, Alena Boguslavskaya, Elena Vukovich Aynur Niyazova, Anastasia Kirikova, Denis Nikolaev

Agency Bakehouse


Director: Artem Golenkov


DoP: Sasha Myasnikova

Marketing director: Anna Komen

Brand Leader: Sofia Filippova

Marketing Managers: Evgenia Fedorova, Xenia Monich

Production producers: Alya Lugovaya, Kostya Korobkin

Executive producer: Sofia Katulska


Line Producers: Stas Dluzhansky, Nino Vasilkovskaya

Production Assistant: Max Malakhov

Cast: Denis Yakovlev, Alena Boguslavskaya, Elena Vukovich Aynur Niyazova, Anastasia Kirikova, Denis Nikolaev

© 2023 | 2apictures

© 2023 | 2apictures

© 2023 | 2apictures